Astrologie

„Věz, že budoucnost není fixní anebo stabilní, ale mění se jako příčina přináší dále následek. Podívej se na příčinu, kterou přineseš do bytí a určitě uvidíš, že všechno je následek.“

Hermes Trismegistos

Hvězda a slovo

Astrologie, řecky αστρολογία z άστρον (astron) – hvězda a λόγος (logos) – slovo, česky též hvězdopravectví, je tradiční hermetický obor. Zabývá se zkoumáním jejími stoupenci předpokládaných souvislostí mezi děním na obloze, charakterizovaným zejména pohybem planet, Slunce, Měsíce a dalších prvků, a jeho vlivem na dění na Zemi. Z těchto souvislostí vyvozuje vlivy v různých oblastech života na Zemi. Činí tak zejména formou hledání analogií a vysvětlení dějů minulých a probíhajících, předvídání událostí a dění v budoucnu, hodnocení nebeských vlivů na lidskou psychiku a fyzické tělo, na světové dění, události, politické souvislosti atd. Rozsáhlou oblastí činnosti astrologie je snaha o nalezení souvztažností mezi děním na obloze a vývojem jak jedince, tak celého lidského společenství.

Tolik praví Wikipedie. Touha po pochopení dění v našich životech je stará jako lidstvo samo, kdo ví, odkud pramení. Má mnoho svých vášnivých přívrženců stejně jako mnoho posmívačů. Ti první v jejich individuální míře věří v naši propojenost s přírodou a tím i v propojenost celou přírodu vně naší Zemi, vnímají celý tento gigantický prostor jako interaktivní síť, jako propojenou a navzájem na sebe reagující soustavu, jako organické tělo Vesmíru. Ti druzí si myslí, že je člověk prostě vyvinutá protoplazma a nemá žádnou spojitost s vesmírem a planetami mimo možné sdílení stejných výchozích chemických prvků, vše ostatní je jen chabý pokus lehce či více pomatených spoluobčanů živit marnou naději na pokračování existence jejich JÁ, jejich vědomí. Bohužel pro ně, stojí na straně první skupiny tolik nezpochybnitelných indicií na existenci této propojenosti, že se i vědecky založení jedinci občas otočí k obloze s jiným než vědeckým pohledem. Každý z nás si první kontakt odbyl jinak a jeho zájem buď nevznikl či nepřešel přes povrchní prvotní zaujetí, anebo ho zatáhl hluboko do králičí nory. A mě se tehdy, v mých 29 letech, stalo to druhé. Linda Goodman, americká astroložka světového formátu, byla prostě silný kanón. To nešlo jen tak přejít. A tak to začalo.

Druhy astrologie

Druhů astrologie je mnoho. Velmi staré jsou védská, čínská, babylónská. Též egyptská a mayská, ale i před nimi byly poznatky z Mezopotámie a Persie. V dnešní době jsou těmi nejznámějšími a nejpoužívanějšími astrologie západní, čínská a védy.  Všechny tři vnímají jako nesmírně důležitý čas narození dítěte a tím i vstup duše do koloběhu zrození, čím chci říci, že na duši a její existenci, tady věří všichni. Systémy se přirozeně velmi liší, ostatně jako kultury sami, západní člověk si s čínským či hindským pohledem na bytí těžko poradí, a ještě hůře se s ním ztotožní či ho alespoň přijme za možný. A obráceně také. I přes tyto obrovské názorové a výchozí rozdíly, jsou schopni astrologové ve všech těchto systémech dojít k podobným výsledkům! Že by tady přeci jen byla propojenost? Já se zde budu věnovat dvěma proudům astrologie, a to čínské a západní. Ne že bych snad védy, jež jsou jedním z nejpropracovanějším systéme astrologie či maskou astrologii neuznával, ba naopak, jen jsem je neměl na cestě a když, tak jen jako třeba védy, okrajově.

Čínská astrologie

Čínská astrologie je nesmírně propracovaná a nesmírně stará. Jako ostatně vše čínské 😊. Čínská astrologie obecně nepracuje s postavením planet na obloze, jediným systémem, který s tělesy na obloze pracuje, je 28 lunárních domů a Letící hvězda Feng shuej. Mluvím-li o hvězdách, mám na mysli devět hvězd Velkého vozu, která je energeticky nejzásadnější. Velkému vozu se též říká Velká naběračka a je součástí souhvězdí Velké medvědice. Čínská astrologie pracuje hlavně s principem pěti elementů, voda, dřevo, oheň, země a kov. Číňané věří, že vesmírem neustále proudí energie čchi a která je nositelem polarity jin/jang vytvořené energetickým vyjádřením Prázdnoty Tao v podobě Tchaj-ťi, nejzazšího předělu. Z nárustu jin či jang se pak tvoří základních osm trigramů a pět prvků, z nichž je složen celý svět. Seskupením těchto trigramů do oktagramu Bakua se vytvořilo vyjádření Ranních nebes, tedy kosmologického výrazu a pojetí propojení Nebe a Země a Člověka, Femg Ren Shuej. Tento systém trigramů pak zdvojili (trigram Nebe a trigram Země) a dali vzniknout hexagramu a knize I-Ting, Kniha proměn, jedna z nejdůležitějších knih nejen jejich astrologie.  Dalším nástrojem, se kterým přišli, jsou Pilíře energie času, neboli Pilíře osudu, ze kterých pak čínský astrolog čerpá při pohledu na člověka a jeho osud, jeho dispozice, jeho předpoklady. Těchto energií je 22, 10 Nebeských stonků (jangové dřevo či jinové dřevo atd) a 12 pozemských větví, které my známe jako čínská astrologická znamení, Krysa, Buvol, Tygr, Králík, Drak, Had, Kůň, Ovce, Opice, Kohout, Pes, Prase. Dle již známé teorie pěti prvků, mohou být i tato znamení v pěti možných elementech a v polaritě jin, či jang. Šest zvířat je jangových – Krysa, Tygr, Drak, Kůň, Opice a Pes a šest zvířat je jinových – Buvol, Králík, Had, Ovce, Kohout, Prase. Prase tedy může být jinově dřevěné, jinově ohnivé…..a Krysa může být jangově dřevěná, jangově ohnivá……atd.

 

Působnost

Čínská astrologie se nedotýkala jen lidí a jejich rozboru osobnosti či pochopení souvislostí s jejich charaktery, ale prosakovala do všech vrstev života, daleko více, než tomu bylo a je u nás. Orgánové hodiny byly pro běžný život Číňanů velmi důležité, a nejen pro orientaci v čase kdy co jíst, ale též i pro laické pozorování sama sebe a svých projevů egoismu, strachu, lítosti, nejistoty, zlosti a podle orgánů a hodin byli schopni s energiemi těchto stavů pracovat, umenšovat dopady na tělo a tím opačným způsobem ovlivňovat stav duše, její skoro nevědomé prožitky zmaru, nervozity, těkavosti myšlenek, kdy pozorností ke stravě a průběhům energií v jednotných časech, byly schopni tyto stavy umenšovat. Věděli jaké dny jsou dobré ke koupi čehokoliv, k výrobě toho, co je živilo, k sázení úrody a bylinek, k jejich sběru, podle astrologie a Feng shuej si vybírali místo ke stavbě domu a i čas ke stavbě domu, orientaci domu na světové strany, bez těchto znalostí by si žádný Číňan nepostavil ani kůlničku na dříví. Znali Bakua svého domu a svá a svých dětí, znali příznivé a nepříznivě směry a věděli, jak možné šáry (nepříznivé energetické vlivy) umenšovat. Výrazné místo zde zujímá věštecký systém I-tingu, který po staletí a tisíciletí ovlivňoval životy lidí a naznačoval cesty osudu, ve kterých je učil číst, splývat s jeho mystickou a symbolickou řečí a chápat souvislosti a příčiny a následky. Bez porady s I tingem by žádný obchodník neudělal ani jeden obchod. Bez porady s I-Tingem nebylo žádného vojevůdce ani císaře, který by bez něj šel do boje. Schopnost naslouchat řeči Nebes byla v Číně pokládána za naprosto důležitou a byla tak i ceněna. A tak i mnoho jejich velikých osobností jako byl Lao-c’, Konfucius, Mencius a jiní byly životně spojeni s astrologií anebo s její částí. Astrologie byla pro ně tak důležitá, jako pro nás peníze. A ještě důležitější. Peníze jim neřekli to podstatné o nich a jejich životech. A jelikož byla čínská astrologie velmi složitá a propletená, byl i jejich geomantický kompas Luo Pan (Nebeský talíř) stejný a pro našince je naprosto mimo jakékoliv reálie a uchopení. I pro  Číňani samotné nebylo vůbec snadné se v něm orientovat a jen mistři Feng shuej byli schopni z něj vyčíst potřebné odpovědi.

Západní astrologie

Astrologie, složenina z řeckého hvězda + slovo, česky také hvězdopravectví, je hermetickou naukou o vztahu mezi děním na obloze a jeho vlivem na Zemi. Jak už na počátku řskl Hermes Trismegistos, jak nahoře, tak i dole, z čehož vyplývá univerzalita existence, jednota a jednotnost všeho na zemi a tedy i též ve vesmíru a dle této filozofie je projev vně, tedy ve Vesmíru, součástí projevu na Zemi a svým působením měrou osudu. Astrologie není kauzální, ale vnímá synchronicitu.  A není ani deterministická, neříká, že se něco musí stát, i když tak tomu může i ve skutečnosti následně prožité budoucnosti být, popisuje spíše sklony a tendence, její výstupy nejsou exaktní, ale empirické, je to tedy interpretační umění souvislostí mezi vesmírem a děním na Zemi.

 

V západních zemích byla astrologie známa a též provozována už za časů Starého Řecka a Velkého Říma. Bohužel s pádem těchto světů na větší čas zmizela a astrologie sama a na starý kontinent se začala vracet až pod vlivem astrologie arabské, jež se sem dostávala spolu s obchodníky a posléze si jejich přímým působením na místa, která Arabové dobyli a kterým vládli. Astrologie se v ranných dobách musela potýkat i s mocí a vlivem sílící katolické církve, kdy byla zařazována k černé magii a jako taková, pak i přes tehdejší oblibu i v univerzitních kruzích, zakázána. Až uznávání astrologie Tomášem Akvinským dalo této disciplíně trochu volnosti. Ve středověku zažívala astrologie sviji renesanci a to i díky tomu, že se jí zabývali dokonce i papežové, vznikl tehdy nový postup výpočtu domů – Regiomontanus a též Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, známý jako Paracelsus, se astrologií zabýval společně s alchymií a magií a položil tak základy dnešnímu lékařství. V 16 a 17 století následovala taková jména, jako Johanes Kepler, Tycho de Brahe, Galileo Galilei či John Dee. Zajímaly se o ní státníci, králové (Rddolf II), knížata a válečníci (Albrecht z Valdštejna). Byli jí ovlivněni Rosekruciáni i svobodní zednáři, teofisická hnutí stejně jako Carl Gustav Jung, švýcarský psychoanalytik, a též i Adolf Hitler se svým idejemi. Díky informační explozi 20. století zažila astrologie prudký vzrůst zájmu a udržuje si ho i přes posměšky vědecké obce dodnes. A stejně jako astrologie čínská, se i ona snaží interpretovat zákony a působení Vesmíru/Nebe na události a životy lidí na Zemi, na jejich minulost, přítomnost a budoucnost, na jejich predispozice, možnosti, schopnosti a hlavně, jak se vyznat sami v sobě, jak nahlížet na často opozitní energetické toky a stavy, jak neuvíznout v síti spletené z domněnek, iluzí mysli a tendenčních kroků ega. Což je práce řekl bych vskutku sisyfovská. Tady dle mého už má astrologie svoji mez a dále vede cestička ducha a spojení s tím, co nás přesahuje, s Bohem. Na jeho existenci či neexistenci, na jeho bytí a rozměry a projevení ani astrologie neumí odpovídat.

 

Systém

Astrologie není astronomie, vnímá planety z pohledu ze země, nevnímá je v exaktních stavech, ale ve stavu pozorovacím a výpovědním. Používá na rozdíl od Véd systém topocentrický zodiak a rozděluje celý horoskop neboli diagram, obrazec (znamení času) na 12 dílů Zvěrokruhu/domů, jež mají délku 30°, kde je zachyceno postavení planet vůči zemi přesně ve chvíli narození. Nakreslený horoskop je totiž vlastně projekcí prostorového (sférického) uspořádání do roviny ekliptiky, domy horoskopu mají však vztah k rovině rovníku a jejich promítnutí do roviny ekliptiky je možné mnoha způsoby, neznámějším je Placidus.

Dále se zde zachází s úhlovým působení jednotlivých planet navzájem a z těchto aspektů se pak vychází při interpretaci celého horoskopu. Jak jsem již předeslal, astrologie není deterministická, neříká, že něco je dané a neměnné, jen popisuje sklony a tendence a v procesuje predikce je pouze naznačující ve stejném tendenčním procesu, může se to stát a ono se to často i stane, ale není to dané. V zásadě jde hlavně v natální podobě horoskopu o mapu duše, osobnosti, tendenci a možným vyústěním těchto provázaností. Zde se v duši a ducha nevěří, zde její existence je stejně samozřejmá a jasná, jako to, že člověk dýchá vzduch, který nevidí.

Plus a mínus

Je obrovským plusem celé astrologie, že se celou svojí vahou vyjadřuje k nejen k vnitřní mapě člověka, ale hlavně k jeho naprosté propojenosti s vesmírem/Nebem. A dle mého s Bohem. A tady je i její mínus zároveň. Jako vše v lidském uchopení i astrologie má někdy tendenci vysvětlovat a popisovat neopsatelné a nevysvětlitelné.  Vznikla v člověku a člověkem je omezená. Bůh se nedá popsat, nedá se změřit, nedá se predikovat, nedá se ani uchopit. Zde je jasná hranice. Dále už musí jít člověk sám. Tedy vlastně ne sám, ale za sebe. A vlastně ani sám ani za sebe. Jde s Bohem za Bohem k sám sobě, k Jednotě bytí. Ale i tak je astrologie neobyčejnou zkušeností a prostředníkem.

 

 

Sledujte novinky

Pokud chcete být občasnými čtenáři článků blogu, či účastníky některých ze seminářů a cvičení, nebo jen inspirativními pozorovateli, můžete se zde přihlásit. Budu rád.

Ozvěte se mi

2 + 12 =

Adresa

Na Klaudiánce 784/28
147 00 Praha 4 - Podolí

Provozní doba

Na objednávku