Judaismus

Dávné časy Mojžíšova lidu, jež přetrvali až do dnešních časů…věc stejně nevídaná, jako uhračivě podmanivá…víra v Jednoho Boha a jeho vyvolený lid, víra silnější, než stěny Jerusaléma….

O Judaismu je pro mě hodně složité psát. Jednak že jsem se s ním, ač propojen přes křesťanství a kabalu a bibli, nikdy vlastně nepropojili docela. A za druhé, že jsem měl celý život pocit, že jsem tam byl, že jsem to žil, že jsem šel tou cestou, u jezera Galilejského…..ty starozákonní příběhy, prorokové, to žité a tolik blízké sepětí s Bohem, po celá ta staletí, útrapy, ponižování, zabíjení…..to světlo Boha živého, které jim umožňovalo být často ve velmi nuzných podmínkách a v otroctví stále na cestě, v sepjetí s Milostí…..ano, také v odklonu a nadřazenosti, ale kdo jsem, abych soudil nebo posuzoval….

 

Judaismus, Hebrejec, Izraelita, žid…..kdo je vlastně kdo a co? Tedy zkusím od začátku a prosím neberte mě za znalce. Noe měl tři syny. Jednomu z nich se narodil syn Heber (hebrejsky Ever) – praotec Abrahámův.  Toto slovo znamená v hebrejštině překročit, přejít a bylo patrně použito posléze pro celé etnikum vznikající kolem Abraháma  – Hebrejové, ti co překročili řeku Eufrat a přišli z okolí Uru. Abrahám na pokyn Hospodina odešel do země Jím zaslíbené, do země Kanaánské.

Jako Izraelita by se dal nazvat každý potomek Jacoba, syna Abrahama, který dostal po boji s Bohem či jeho poslem, nové jméno Jisrael a který měl 12 synu a z nich povstalo 12 izraelských kmenů.

Judaismus je odvozen od názvu Jehuda, jednoho z oněch 12 kmenů, překládaném prostřednictvím latiny jako Juda, který obýval jižní část území kolem Jerusalema, a to od doby, kdy se po smrti krále Šalamouna jednotné Izraelské království rozpadlo na severní izrael a Judsko.

A žid pochází z tohoto slova Juda, obyvatel Judy, v podstatě to znamenalo Hebrejec, Izraelita, prostě člen tohoto národa, ten, jenž se narodil židovské matce, ale nemusí se zde nutně narodit, může i konvertovat podle pravidel halachy.  Latinské iudaeus se ve staroitalštině vyslovovalo jako Giudio , v angličtině jako Jew a v polštině jako Zyd. (Hebrejské slovo Jehudi znamenalo „pocházející z Judska“).

Tolik názvosloví. Co bylo a je uvnitř těchto slov? Na samotném počátku jeden Bůh. Židy zvaný Jáhve, Jehova či v Tanachu psaném tetragramu JHVH. Objevuje se již s biblickou postavou Noem a jeho uposlechnutím příkazu Boha a vytvořením Archy. Noe žil mezi časy 2 700 př.n.l. – 1 750 př.n.l. Tedy docela dlouho 😊. Od něj se přeneseme k praotci všech židů (a též křesťanů), k Abrahámovi. Víra v Jednoho Boha a ve vyvolení Izraelského lidu jako Jeho národ, je úhelným kamenem judaismu. Samozřejmě i ostatní národy měly svá Božství, modly. Babylóňané, Peršané, Asyřani, Chetejci, Římané, avšak víra v Jednoho Boha držela izraelský národ naživu po tisícletí, navzdory mnoha a mnoha útrapám, válkám, porobám a pronásledováním. Víra v Jediného Boha jim dávala směr, smysl a cíl života, dodávala jim obživu, bohatství, a hlavně sounáležitost s Bohem v jejich vlastních očích či srdcích.

Uvnitř těchto názvosloví jsou pak samotní lidé, jež v Jednoho Boha věřili a věří a kteří svoji víru sepsali do souboru Tanach (posvátné spisy), jehož součástí je také Tóra (zákon) a do jeho rabínského výkladu, Talmudu. Tyto dva soubory jsou základní autoritativní texty židovské víry. A nejen židovské, nutno podotknout. Tanach je totiž soubor Pěti knih Mojžíšových, Proroci a Spisy a je znám jako Starý zákon i pro křesťany a který tvoří ¾ Bible, i když samozřejmě je právě pro křesťany nejdůležitější Nový zákon.

A titíž lidé naplňují stránky Bible ve Starém zákoně v názvech jako jsou Farizejové (teologický proud judaismu), Saduceové (kněžská aristokracie), Esejci (asketický a mesianistický proud judaismu), Zélóti (militantní židovská skupina) a posléze nově vznikající ranná křesťanská církev, vyvěrající z judaismu a vedená, pro židy prorokem, Ježíšem z Nazareta. Pro mě právě tito lidé a síla jejich víry, byli magnetem, který mě přitáhl k pozornosti, více svým podhoubím a ději kolem příchodu Ježíše Krista a Jana Křtitele, ale též jejich proroky a nejvíce Jediným Bohem, který jejich ústy promlouval. Ostatně jako i v jiných náboženstvích. Je Bůh opravdu Jeden a jen různými vtěleními a projeveními se ukazuje lidem? (to by mě židé hnali 😊). Moudrost Starého zákona, jeho spisů, milosrdenství a láska jako stav bytí jejich proroka Ježíše Krista a víra, to byly také schody na mé cestě životem.

Tato pasáž o Judaismu není zde od toho, abych psal o jeho dějinách, vzniku, cestách časem, či abych zde podrobněji přibližoval toto náboženství se všemi jeho nařízeními, zákony, moudrými či svatými muži a proroky, abych popisoval dosti známé momenty z historie nebo vyjmenovával svátky a rituály. Tato pasáž je zde proto, že Judaismus se svojí vírou byl součástí mé Koruny stromu, a tak tady svými slovy pojmenovávám svůj vztah k víře a k Bohu, ať už si za tím oslovením každý představuje cokoliv. Podrobnosti, pokud budete chtít, si najdete dnes v éře internetu hravě, to nemusím suplovat. Každý z nás je veden svojí cestou a každý je na ní přiveden tím Jediným Bohem, který mluví a činí skrze svět. Tak jděte a ať vás ten svět těší!

Sledujte novinky

Pokud chcete být občasnými čtenáři článků blogu, či účastníky některých ze seminářů a cvičení, nebo jen inspirativními pozorovateli, můžete se zde přihlásit. Budu rád.

Ozvěte se mi

12 + 12 =

Adresa

Na Klaudiánce 784/28
147 00 Praha 4 - Podolí

Provozní doba

Na objednávku